VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ)
ADRES:Atatürk Mah. 57. Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
TELEFON:0850 450 60 00
FAX:0282 263 59 50
MAİL:bilgi@teski.gov.tr
KEP:teski@hs01.kep.tr  
 
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ) olarak bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin azami hassasiyeti göstermekte olup gerekli idari ve teknik tedbirleri en üst seviyede almaya çalışmaktayız. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Kurumumuz “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup sizlerin kişisel verilerine ilişkin işleme faaliyetini gerçekleştirmektedir. İş bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereğince sizlerin kişisel verilerine ilişkin aydınlatmayı yapma amacıyla tarafımızca hazırlanmıştır.
Ayrıca işbu aydınlatma metninde kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri ayrımı yapılmamış olup her iki kavram da “kişisel veri” kavramı altında toplanmıştır.
Aşağıda bu metni açıklığa kavuşturmak adına bazı kavramların tanımlarına yer verilmiştir;


KİŞİSEL VERİ:Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
İLGİLİ KİŞİ:Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
ÖZEL NİTELİKLİ (HASSAS) KİŞİSEL VERİ:Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
VERİ SORUMLUSU:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
VERİ İŞLEYEN:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
AÇIK RIZA:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDE UYULAN GENEL İLKELER

Kurumumuz tarafından sunulan tüm hizmetler kapsamında kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.  

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlerin TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ) ile aranızdaki ilişkiye göre işlenmekte olduğumuz kişisel verileriniz değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz somut duruma göre yazılı, sözlü beyanlar, görsel ögeler, formlar üzerinden edinilen bilgiler, sözleşmeler, dilekçeler, CİMER portal, santral kayıtları, tutanaklar, kısa kod listesi, halkı bilgilendirme uygulamaları, başvurular, internet siteleri, TESKİ yönetim sistemleri, EBYS, EKAP, resmi yazışmalar, kurum kaynakları, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarlarda kullanılan çerezler ve benzeri vasıtalarla fiziki ve elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Ayrıca ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  “Kişisel verilerin işlenme şartları” kenar başlıklı 5 inci maddesi gereğince, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmüştür
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
Kişisel verileriniz ilgili faaliyet kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 inci ve 6 ncı maddesinde yer alan işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz şu sebeplere dayalı olarak işlenebilmektedir;
 • Kurumumuz hizmet faaliyetlerinin tüm yasal mevzuat çerçevesinde sunulabilmesi için veri işlemenin gerekli olması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla internet ortamında başvurucularımız ile daha iyi iletişim kurulabilmesinin sağlanması,
 • Kurum altyapı çalışmalarımızın ve hizmetlerimizin ilgili kanallar aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasının sağlanması,
 • Hizmetlerimize ilişkin Kurumumuza iletilen şikâyet, öneri ve taleplerin değerlendirilip gereğini yerine getirilebilmesi ve yerine getirilen/cevaplandırılan başvuruların geri bildirimini gerçekleştirilebilmesi,
 • Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunulabilmesi ve vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak için çalışmalarımızın yürütülmesi,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek ve eşitlendirebilmesinin sağlanabilmesi, 
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Çağrı merkezimiz üzerinden yapılan talep/öneri/şikâyet/bildirimlere dair iletişim kurulan somut durum gereğince adres, telefon numarası ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Kurum içi/Kurum dışı sözlü veya yazılı olarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetlerimiz doğrultusunda muhafaza sürelerine uygun olarak saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurum binalarına giriş yapan kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması temel amacıyla binaların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temin edilmesi için iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumumuz ve kurumumuza bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
 • Kurumumuz operasyonlarının güvenliğinin temininin sağlanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Koronavirüs(Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski en iyi şekilde yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yetkili makamlar ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan veya alınacak olan kararlarının uygulanabilmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmesi,
 • Etkinlik, toplantı, konferans, vb. kültürel ve sosyal faaliyetlerin Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK' da ve sair mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,
 • İhale süreçlerinin yürütülebilmesi ve alınan mal/hizmetlerden kaynaklanan finans işlerinin yürütülebilmesi, 
 • İlgili Kanunlar uyarınca Kurumumuzca imzalanan sözleşme gereklerinin ifası ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanabilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Veri güvenliğinin sağlanması için Kurumumuz bünyesinde gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması,
 • Kurumumuz bünyesindeki tüm çalışanların ilgili mevzuat gereğince mali ve özlük haklarının tespiti ve yürütülebilirliğinin sağlanması,
 • Kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin sağlanması,
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
amaçlarıyla Kurumumuzun tüm yasal düzenlemelerce yükümlü ve yetkili kılındığı temel olarak faaliyetinin doğru ve verimli bir şekilde ifası amacıyla etkileşim içinde olduğu tüm hizmet alanlara en iyi şekilde hizmetin ifası amacıyla kişisel verileriniz işlenmekte olup gerekli veri güvenliği sağlanarak fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIM BİLGİSİ

Üst başlıkta yer verdiğimiz kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak suretiyle kişisel verileriniz;
 • Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için izin verilen veya yükümlü kılınan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ile sözleşmesel ve hukuki sorumluluğumuz gereği ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilere,
 • Gerekli olan bilgilerle sınırlı olarak acil tıbbi müdahaleler gereği ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirilmesi temel amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, yetkili üçüncü kişi ile kurum ve kuruluşlarına,
 • Kurumumuz bünyesinde sunmuş olduğumuz faaliyet ve hizmet amacı doğrultusunda işbirliği yaptığımız iş ortaklarına, tedarikçilere, alt işverenlere, anlaştığı hizmet alıcılarına sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve sözleşme kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde, 
 • Çalışanlarımızın ve anlaştığımız tedarikçi firma çalışanlarının kişisel verilerini bankacılık ve finans işlemleri ile maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla, sınırlı olarak anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kurumlarına;
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgilerle sınırlı olarak ilgili birimlerimize,
6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kurumumuz sizlerin kişisel verilerini, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak; ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan yasal süre boyunca saklanmaktadır. Kanunlarda veri işlenme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

İLGİLİ KİŞİLER OLARAK HAKLARINIZ ŞUNLARDIR;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KURUMUMUZA BAŞVURU USUL VE YÖNTEMİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11 inci maddesinde yer alan taleplerinizi, 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre  TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ)’ nün “Çiftlikönü Mah. Köseilyas Cad. No:100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ”  adresine yazılı olarak veya Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, Kurumumuzun Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne kimliğini tespit edici bir belge ile şahsen teslim ederek veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Kurumun Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” adresi olan teski@hs01.kep.tr adresini kullanarak gönderebilirsiniz. Kurumumuza iletilen talepler, hemen ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. İşlemin ücret gerektirmesi halinde; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7 inci maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.
Kurumumuz iş bu aydınlatma metni üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni düzenlemeler getirilmesi halinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 
 
 
Tüm Hakları Saklıdır 2024© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.