12.11.2012 tarih ve  28489  sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa ile 14 ilde büyükşehir belediyesi kurulmuş ve 27 yeni ilçe oluşturulmuştur. Yapılan bu değişiklik sonucu Tekirdağ İli "büyükşehir" statüsüne dönüştürülmüş;  Süleymanpaşa, Ergene ve Kapaklı adıyla 3 yeni ilçe daha kurularak 8 olan ilçe sayısı 11´e ulaşmıştır. 6360 sayılı Yasanın 1'inci maddesi ile Tekirdağ iline bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köyler ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış; köyler  mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

İlimizde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere  31.03.2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) kurulmuştur. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sonrası Büyükşehir Belediyesinin fiilen faaliyete geçmesi ile birlikte, Belediyenin bağlı kuruluşu olan TESKİ’nin de kuruluş ve teşkilatlanma süreci başlamıştır.

Öncelikle 6360 sayılı Yasa ile tüzel kişiliği sona eren Tekirdağ İl Özel İdaresi il ve ilçe teşkilatları ile Tekirdağ Belediyesi iken Süleymanpaşa Belediyesine dönüştürülen il belediyesinden ve yerel seçimler öncesinde faaliyette bulunan diğer 8 ilçe ve az sayıda belde belediyelerinden aktarılan personelden oluşturulan TESKİ Genel Müdürlük teşkilatı, Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, Köseilyas Caddesi No: 92 adresinde mevcut, eskiden semt evi olarak Tekirdağ Belediyesince yapılan 4 katlı binada faaliyetine başlamıştır.

TESKİ'nin ilk kurucu Genel Müdürü Prof. Dr. A. Halim ORTA olup, görevini 02.02.2015 tarihine kadar sürdürmüştür. 03.03.2015 Tarihinden itibaren Dr. Şafak BAŞA Genel Müdür olarak görev alarak, 5 Kasım 2018 tarihine kadar görevini sürdürmüştür. 13.11.2018 Tarihinden itibaren ise Dr.İbrahim İÇÖZ Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Dr.İbrahim İÇÖZ'ün görevinden ayrılmasıyla yerine 12.04.2021 tarihi itibariyle Turhan TOPRAK vekaleten atanmış, 15.12.2022 tarihi itibariyle asaleten atanıp görevine devam etmektedir.
 

Görev ve Yetkiler

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Görev ve Yetkiler" başlıklı 2. Maddesinde TESKİ'nin görev ve yetkileri şu şekilde düzenlenmiştir;

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c) Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, TESKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

 

FOTOĞRAF GALERİSİ

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.